banner tạm

Cập nhật lúc : 8:49 AM, 12/02/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Cấp nào ký xác nhận bản kê khai tài sản, thu nhập?

Ông Nguyễn Văn Trầm (nguyenvantram_cbtt@...) hỏi: Việc giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập có thể thực hiện theo phân cấp quản lý hay không? Có thể giao lãnh đạo các phòng, ban ký nhận vào bản kê khai khi nhận bản kê khai của cán bộ thuộc phòng, ban mình được không? Trách nhiệm cụ thể thuộc về ai?

 

Theo phản ánh của ông Trầm, Nghị định 78/2013/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP có quy định: "Người thuộc bộ phận tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý Người có nghĩa vụ kê khai phải kiểm tra nhận bản kê khai tài sản, thu nhập phải kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê khai và ký vào từng trang của Bản kê khai, ghi rõ họ tên đầy đủ, ngày tháng năm nhận Bản kê khai và ký tên ở trang cuối cùng của Bản kê khai”. Tuy nhiên, trên thực tế, tại nhiều đơn vị nếu thực hiện quy định trên thì cán bộ nội vụ, tổ chức sẽ quá tải khi số lượng người kê khai nhiều.

Ngoài ra, ông Trầm cũng muốn được biết "cơ quan, đơn vị khác" phải tổng hợp kết quả kê khai tài sản thu nhập và báo cáo theo hệ thống tổ chức như hướng dẫn tại khoản 5 Điều 35 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP được hiểu là các đơn vị nào? 

Thanh tra Chính phủ trả lời vấn đề ông Trầm hỏi như sau:

Việc kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê khai và ký vào từng trang của Bản kê khai, ghi rõ họ tên đầy đủ, ngày tháng năm nhận Bản kê khai và ký tên ở trang cuối cùng của Bản kê khai trong những đơn vị có số lượng người có nghĩa vụ kê khai lớn thì việc bộ phận tổ chức cán bộ có thể giao người đứng đầu bộ phận kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê khai và ký vào bản kê khai khi nhận bản kê khai của cán bộ thuộc phòng, ban mình. Trường hợp này, người do bộ phận tổ chức cán bộ vẫn phải kiểm tra lại lần cuối khi nhận bàn giao các bản kê khai từ đơn vị đó.

“Cơ quan, đơn vị khác” tại Khoản 5 Điều 35 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ là những cơ quan có tổ chức quản lý về tổ chức và nhân sự suốt từ trung ương, tỉnh, huyện.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

theo chinhphu.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản