banner tạm

Cập nhật lúc : 8:36 AM, 10/08/2015

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Đảng bộ TCT ĐSVN từ đại hội đến đại hội

Đại hội tổng kết Nghị quyết ĐH Đảng bộ TCTĐSVN lần thứ X, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020.
27
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cùng lãnh đạo VNR khai trương Hệ thống bán vé điện tử 

Ngày 6/4/1955, Ban Bí thư Trung ương đảng đã ra quyết định số 13 - QĐ/TW “Lâm thời thành lập hệ thống tổ chức đảng trong hệ thống Tổng cục đường sắt, do một Đảng ủy lãnh đạo, lấy tên là Đảng ủy Tổng cục Đường sắt”.

Đại hội Lần thứ nhất Đảng bộ Đường sắt VN được tiến hành từ 25 - 30/4/1959. Đại hội đã quyết định những nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu của Đảng bộ và toàn ngành trong hai năm 1959 - 1960. Đại hội đã nhận định việc khôi phục đường sắt là một công việc hết sức to lớn và khó khăn, gần như phải làm mới hoàn toàn, song cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ GTVT giao.

Đại hội Đảng bộ Đường sắt VN lần thứ II (1961). Đại hội đã quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Đại hội đã xác định phương hướng “Nhiệm vụ vận tải là trung tâm, đầu máy là khâu trọng yếu”…

Đại hội Đảng bộ Đường sắt VN lần thứ III (23/9/1963), có 161 đại biểu của 28 tổ chức đảng cơ sở, thay mặt cho hơn 5 nghìn đảng viên toàn đảng bộ. Đại hội đánh giá công tác hai năm 1961-1962 và đầu năm 1963, công tác vận tải đã giành được những thắng lợi to lớn, xác định nhiệm vụ của toàn ngành trong những năm 1963-1965 là “Tăng cường đoàn kết, phát huy dũng khí cách mạng và truyền thống lao động sáng tạo, đề cao ý thức cảnh giác, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cần kiệm, tự lực cánh sinh, bền bỉ khắc phục khó khăn, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, phát huy sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, kết hợp với đại tu và trang bị mới, thanh toán từng bước những khâu lao động thủ công lạc hậu, tận dụng năng lực vận chuyển của đường sắt 1m và đầu máy hơi nước, phấn đấu nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn, tăng năng suất lao động, hạ giá thành, xây dựng ngành Đường sắt tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chính qui để phục vụ ngày càng cao yêu cầu của công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu, quốc phòng, phục vụ yêu cầu đi lại của nhân dân và mở rộng hợp tác quốc tế”.

Đại hội Đảng bộ Đường sắt VN Lần thứ IV (7/1968), Đại hội tổng kết thắng lợi của toàn ngành trong năm 1964-1968. Nghị quyết Đại hội khẳng định “Thắng lợi nổi bật nhất, tập trung nhất và có ý nghĩa chiến lược quan trọng là đã cùng toàn quân, toàn dân đánh bại về cơ bản âm mưu chiến lược của giặc Mỹ trong việc đánh phá đường sắt. GTVT đường sắt của ta chẳng những không bị tê liệt mà còn giữ vững và phát triển, đảm bảo được khối lượng vận tải lớn, nhất là các mặt hàng chiến lược và trên các tuyến chiến lược...”.

Đại hội Đảng bộ Đường sắt VN lần thứ V (5/1978). Đại hội tổng kết thành tựu toàn ngành từ năm 1968-1978, đề ra những Nghị quyết sát, đúng, kịp thời để đảm bảo GTVT “Dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng quyết tâm khôi phục cứu chữa giao thông nhanh nhất”. Giai đoạn từ năm 1973-1975, Đảng ủy đã có Nghị quyết xác định nhiệm vụ của toàn ngành là nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, đưa hoạt động trở lại bình thường, nhanh chóng nâng cao năng lực vận tải. Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm thiếu sót của đảng bộ gần 10 năm mới tiến hành đại hội.

Đại hội Đảng bộ Đường sắt VN lần thứ VI (01/01/1992) là Đại hội chủ trương đổi mới toàn diện ngành Đường sắt với định hướng “Tổ chức lại sản xuất, đổi mới cơ chế quản lý, xóa bỏ tập trung quan liêu bao cấp, xây dựng cơ chế quản lý mới phù hợp với qui luật khách quan và trình độ phát triển của ngành Đường sắt, chuyển các DN sang hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của ngành, tạo điều kiện để các đơn vị cơ sở thực hiện quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, hòa nhập với sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đại hội Đảng bộ Đường sắt VN lần thứ VII (4/1996) là Đại hội có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của toàn ngành trong thời kỳ mới. Mục tiêu của đại hội là “Động viên toàn Đảng bộ, toàn ngành đồng tâm nhất trí, nỗ lực vượt bậc, tranh thủ mọi thời cơ, thúc đẩy công cuộc đổi mới ngành Đường sắt một cách mạnh mẽ, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu của kế hoạch phát triển ngành đến năm 2000, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh một cách toàn diện, đồng bộ, đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực chủ yếu, giữ vững ổn định, an toàn phục vụ sự đi lại của nhân dân đi đôi với việc thực hiện các chính sách xã hội, cải thiện một bước các mức sống của cán bộ, công nhân viên”.

Đại hội Đảng bộ Đường sắt VN lần thứ VIII (1/2001) đã xác định “Phát huy trí tuệ và sức mạnh toàn ngành, tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Đường sắt. Củng cố nâng cấp cơ sở hạ tầng và năng lực vận tải nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chất lượng phục vụ, an toàn vận tải và an toàn lao động. Phát triển mạnh thị phần, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước và hội nhập với đường sắt quốc tế. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập. Phấn đấu để một thời gian ngắn, Đường sắt Việt Nam có thể phát triển ngang hàng với đường sắt các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á”.

Đại hội Đảng bộ Đường sắt VN lần thứ IX (12/2005) đã khẳng định và biểu dương sự phấn đấu không mệt mỏi, đoàn kết thống nhất cao của toàn Đảng bộ và toàn ngành. Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát của toàn ngành là “Huy động mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, tiếp tục xây dựng ngành Đường sắt VN phát triển bền vững. Đầu tư cải tạo, phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt theo hướng đồng bộ và hiện đại, tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực phương tiện kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý điều hành vận tải, đảm bảo GTVT thông suốt, kịp thời, an toàn và hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng và bảo vệ môi trường. Đào tạo nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Mở rộng thị trường kinh doanh, phát triển mạnh thị phần, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động”.

Đại hội Đảng bộ Đường sắt VN lần thứ X (9/2010). Phát huy truyền thống hào hùng qua 55 năm thành lập và phát triển, Đảng bộ Đường sắt Việt Nam đã lãnh đạo TCT hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2005 - 2010) do Đại hội Đảng bộ Đường sắt VN lần thứ IX đề ra. Đại hội đã xác định mục tiêu “Đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển Đường sắt VN bền vững và từng bước hiện đại” với các nhiệm vụ:

Giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện. Tập trung huy động mọi nguồn lực, bao gồm: nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có; các chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước; các nguồn vốn ưu đãi, công nghệ tiên tiến; các tiềm năng mang lại từ chính sách xã hội hóa...

Từng bước hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KCHTĐS theo chiến lược đã được Chính phủ phê duyệt, tạo bước đột phá trong đầu tư nâng cao chất lượng KCHTĐS, sức kéo, sức chở và nguồn nhân lực. Đẩy mạnh kinh doanh các lĩnh vực truyền thống, gắn liền với thế mạnh của Đường sắt VN, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư và kinh doanh đường sắt.

Chủ động sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của DN theo hướng: chuyển đổi cổ phần hóa các DN kinh doanh vận tải đường sắt; đầu tư vốn và công nghệ để phát triển các công ty con, các công ty liên kết thành đơn vị mạnh trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ; xây dựng Công ty mẹ - Đường sắt VN phát triển bền vững - Tạo dựng thương hiệu Đường sắt VN thành một thương hiệu mạnh. Phấn đấu tăng trưởng liên tục, bình quân hàng năm doanh thu tăng 15%, lợi nhuận tăng trên 10%, thu nhập đầu người tăng trên 10%, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách.

Thực hiện Chỉ thị số 36 - CT/TW ngày 30/5/2014, của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đến nay, việc tổ chức Đại hội tại các Đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành và hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt VN lần thứ XI được tổ chức vào tháng 8 năm 2015.

Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XI (8/2015) là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; năng động, sáng tạo để huy động mọi nguồn lực phát triển Tổng công ty Đường sắt VN có sức cạnh tranh cao, kinh doanh hiệu quả; chủ động, tích cực thực hiện chiến lược phát triển GTVT Đường sắt VN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050”. Phương châm hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 là “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt VN lần thứ X, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; văn kiện Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối DN Trung ương; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt VN nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II.

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ đã lãnh đạo toàn ngành triển khai cụ thể các đường lối chính sách của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt VN vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được những thành quả hết sức quan trọng, có vị trí xứng đáng trong ngành GTVT đóng góp chung cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới, phát triển đất nước.

Theo baogiaothong.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản