banner tạm

Cập nhật lúc : 11:49 PM, 15/06/2015

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, sở, phòng

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Văn bản số 202-TB/TW thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”.

Theo đó, Bộ Chính trị cơ bản đồng ý với nội dung của đề án; đồng thời nhấn mạnh và lưu ý, đổi mới phương thức tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng là nhiệm vụ quan trọng, nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của đất nước; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; góp phần thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đổi mới cách tuyển chọn phải bảo đảm, giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ; góp phần khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong từng khâu của công tác cán bộ nói chung, trong tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng nói riêng. Lưu ý, cần cụ thể hơn nữa về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng và tương đương.

Đối tượng được đăng ký dự tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng là cán bộ, công chức, viên chức nằm trong quy hoạch ở các chức danh cùng cấp hoặc tương đương, nhưng không giới hạn trong phạm vi cơ quan, đơn vị đó mà mở ra bao gồm cán bộ, công chức, viên chức đã được quy hoạch ở các vị trí, chức vụ tương đương, đang làm việc trong cùng bộ, ban, ngành, địa phương nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Trường hợp các đối tượng không nằm trong quy hoạch thì phải được cấp ủy quản lý các chức danh đó đồng ý.

Cũng theo Văn bản số 202, đề án sẽ được thực hiện thí điểm tại 1/3 số bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương (trong đó có Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam); 1/3 số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đại diện cho các vùng trong cả nước). Thời gian thực hiện thí điểm kéo dài từ quý III-2015 đến hết quý III-2018, sau đó sẽ tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện thí điểm.

Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, hoàn thiện đề án để tổ chức, thực hiện. Từ nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo đề án này (sau khi đề án được ban hành chính thức); không tổ chức thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo các đề án do địa phương, đơn vị... tự xây dựng. Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương trong diện thực hiện thí điểm, chủ động chỉ đạo thực hiện chủ trương này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban cán sự đảng Chính phủ).

* Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có nghị quyết về việc dừng thực hiện đề án thí điểm thi tuyển chức danh cấp trưởng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT. Bộ GTVT cũng đã có thông báo về việc dừng thí điểm tổ chức thi tuyển đối với các chức danh: Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam; Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Môi trường; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; người đại diện phần vốn Nhà nước và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Việc lựa chọn, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT tiếp tục được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Theo qdnd.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản